Reset Font to Default Medium Font Larger Font

ផ្ទះ


ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពត្រឹមថ្ងៃទី 5 ខែមេសា ឆ្នាំ 2018៖


ថ្ងៃផុតកំណត់ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹងបានផុតកំណត់ចំពោះដំណោះស្រាយនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ កាតាអ៊ែរវ៉េ, កាថេ ប៉ាស៊ីហ្វិក អ៊ែរវេ, ថៃ អ៊ែរវេ, ជប៉ុន អ៊ែរឡាញ, អ៊ែរ ហ្វ្រង់, សិង្ហបុរី អ៊ែរឡាញ, វៀតណាម អ៊ែរឡាញ, និង ម៉ាឡេស៊ី អ៊ែរ ។


កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ កាតា, កាថេ ប៉ាស៊ីហ្វិក អ៊ែរវេ និង ថៃ អ៊ែរវេ គឺនៅថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2015 ហើយកាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលយកពាក្យ បណ្តឹងទាមទារសំណងចំពោះដំណោះស្រាយទាំងនេះ គឹនៅថ្ងៃទី 13 ខែតុលា ឆ្នាំ 2015 ។ កាលបរិច្ឆេទដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ជប៉ុន អ៊ែរឡាញ (“JAL”), អ៊ែរ ហ្វ្រង់, សិង្ហបុរី អ៊ែរឡាញ, វៀតណាម អ៊ែរឡាញ និង ម៉ាឡេស៊ី អ៊ែរ គឺនៅថ្ងៃទី 4 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 និងកាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលយកពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណង គឺនៅថ្ងៃទី 3 ខែមេសា ឆ្នាំ 2018 ។


ដំណោះស្រាយដែលបានស្នើបានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ហ្វីលីពីនអ៊ែរឡាញ, អ៊ែរ ញូ ហ្សីឡេន, និង ឆាយណា អ៊ែរឡាញ ។ ក្រុមមេធាវីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុម័តដំបូងនៃដំណោះស្រាយទាំងនេះនៅថ្ងៃទី 10 ខែមករា ឆ្នាំ 2018 ។ ប្រសិនបើតុលាការផ្តល់ការអនុម័តជាមុន នោះសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតទាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយទាំងនេះនឹងត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រនេះ។ ច្បាប់ថតចម្លងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដំណោះស្រាយ ពាក្យសុំរបស់ដើមបណ្ដឹងសម្រាប់ការអនុម័តដំបូងនៃដំណោះស្រាយ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាអាចត្រូវបានពិនិត្យនៅផ្នែកឯកសារតុលាការ (Court Documents) នៃគេហទំព័រនេះ។


គេហទំព័រនេះនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលដែលមានព័ត៌មានបន្ថែម។ សូមពិនិត្យមើលឡើងវិញឱ្យបានទៀងទាត់សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយទាំងនោះ។

ប្រសិនបើអ្នកបានទិញសំបុត្រយន្តហោះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអាស៊ី អូស្ត្រាលី ណូវែសឺឡង់ ឬកោះប៉ាស៊ីហ្វិក

អ្នកអាចទទួលប្រាក់ពីដំណោះស្រាយសកម្មភាក្រុម

 

 អ្នកទិញអាចទទួលប្រាក់ ប្រសិនបើពួកគេបានទិញសំបុត្រសម្រាប់ការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ ដែលរួមបញ្ចូលយ៉ាងហោចណាស់ផ្នែកនៃការហោះហើមួយ រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអាស៊ី/អូស៊ី នៅពេលណាមួយ ចន្លោះពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2000 ដល់កាលបរិច្ឆេទដែលមានប្រសិទ្ធិភាព។*

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលការបង់ប្រាក់ ឬស្វែងយល់អំពីរបៀបបដិសេធន៍ ឬផ្តល់មតិយោបល់ ឬដកខ្លួនពីដំណោះស្រាយ សូមអាន សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីទម្រង់បែបបទវែង។

 

*កាលបរិច្ឆេទដែលមានប្រសិទ្ធិភាពគឺជាកាលបរិច្ឆេទដែលបំពេញបានតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖ (a) តុលាការបានបញ្ចូលសាលក្រម ហើយ (b) រយៈពេលនៃការដាក់បណ្តឹងសារទុកបានផុតកំណត់ ឬប្រសិនបើមានបណ្តឹងសារទុក សាលក្រមត្រូវបានបញ្ជាក់ និងមិនអាចមានបណ្តឹងសារទុកបន្តទៀតទេ។

ការបដិសេធន៍មិនទទួលខុសត្រូវ ឬអ្នកលះបង់សិទ្ធិ

សូមកុំទាក់ទងទៅចុងចោទ ឬអ្នកចូលរួមគំនិត ឬតុលាការដើម្បីសួរសំណួរអំពីដំណោះស្រាយ។ អ្នកហៅណាមួយ និងទាំងអស់នឹងត្រូវតម្រង់ទិសទៅគេហទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមយោងទៅលើសំណួរត្រូវបានសួរជាទូទៅ ហើយព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលបានបិទផ្សាយនៅទីនេះ ឬទាក់ទងទៅអ្នករដ្ឋបាលដំណោះស្រាយ តាមរយៈការសរសេរទៅ ដំណោះស្រាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វីច (Transpacific Air Settlements) PO Box 2209, Faribault MN 55021-1609 USA។


តំបន់បណ្តាញនេះមិនត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយចុងចោទ ឬអ្នករួមគំនិតទេ។ សកម្មភាពក្រុមនេះត្រូវបានមើលការខុសត្រូវផ្ទាល់ដោយតុលាការ ហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង ដែលគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ទស្សនវិស័យរបស់ការដំណើរការទាមទារ។ ចុងចោទ ឬអ្នករួមគំនិតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យឆ្លើយតបនឹងសំណួរពីសមាជិករបស់ថ្នាក់ដំណោះស្រាយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយទេ។

View the Privacy Policy