Reset Font to Default Medium Font Larger Font

หน้าแรก

ข้อมูลสถานะการปรับปรุง ณ วันที่ 2 กันยายน 2558  

กำหนดวันที่สิ้นสุดการยื่นข้อเรียกร้องค่าชดเชยจากการประนีประนอมยอมความของสายการบินแควนตัส, คาเธ่ย์แปซิฟิก และการบินไทย คือวันที่ 13 ตุลาคม 2558 การประนีประนอมยอมความของสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์, แอร์ฟรานซ์, สิงคโปร์แอร์ไลน์, เวียดนามแอร์ไลน์ และมาเลเซียนแอร์ กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ 
คุณมีเวลา 120 วันในการยื่นข้อเรียกร้องของคุณ หลังจากวันที่สำหรับการประนีประนอมยอมความเหล่านี้มีผลบังคับใช้


หากคุณซื้อตั๋วเครื่องบินระหว่างสหรัฐอเมริกาและเอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

คุณอาจได้รับเงินจากค่ายอมความแบบกลุ่ม

 

ผู้บริโภคสามารถได้รับเงินหากได้ซื้อตั๋วเครื่องบินที่มีการเดินทางอย่างน้อยหนึ่งขาระหว่างสหรัฐอเมริกาและเอเชีย/โอเชียเนีย เมื่อใดก็ตามระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2543 ถึงวันที่มีผล*

 

ยื่นแบบคำร้องบัดนี้เพื่อเรียกร้องการชำระเงิน

 

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณที่จะได้รับการชำระเงินหรือเรียนรู้วิธีการรับหรือยกตนออกจากค่ายอมความ อ่าน คำประกาศฉบับยาว

 

*วันที่มีผลคือวันที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบถ้วน (ก) ศาลได้มีคำพิพากษา และ (ข) เวลาอุทธรณ์สิ้นไป หรือหากมีการอุทธรณ์ ได้มีคำพิพากษายืนและมิได้มีฎีกาใดๆ ต่ออีก

ข้อยกเว้นความรับผิด

กรุณาอย่าติดต่อทั้งผู้ถูกร้องและผู้ร่วมกระทำการหรือศาลด้วยคำถามเกี่ยวกับค่ายอมความ ผู้ติดต่อทั้งหมดไม่ว่าผู้ใดและนำมาสู่เว็บไซต์นี้ หากคุณมีคำถาม กรุณาดูคำถามที่พบบ่อยและข้อมูลอื่นที่มีอยู่ที่นี่ หรือติดต่อผู้ดูแลค่ายอมความเป็นหนังสือถึง Transpacific Air Settlement, PO Box 2209, Faribault MN 55021-1609 USA


เว็บไซต์นี้ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยผู้ถูกร้องหรือผู้ร่วมกระทำการ การฟ้องคดีแบบกลุ่มได้รับการดูแลโดยศาลและจัดการโดยบริษัทผู้ดูแลซึ่งได้ดำเนินการในทุกขั้นตอนของการเรียกร้อง ผู้ถูกร้องหรือผู้ร่วมกระทำการไม่ได้รับอำนาจให้ตอบคำถามจากสมาชิกของกลุ่มเรียกร้องค่ายอมความเกี่ยวกับค่ายอมความ

View the Privacy Policy